Eenvoudige pagina

Person of Trust

English below 

Maartje Berkhout en Angèle Mann zijn de vertrouwenspersonen bij Greenpeace. 

Je kunt ze bereiken via mail of telefonisch:

De belangrijkste taken van de vertrouwenspersonen: 
De vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt vrijwilligers bij behandeling van klachten met betrekking tot ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie.

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

  • het verzorgen van eerste opvang van vrijwilligers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben- het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
  • het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures
  • het desgewenst begeleiden, als de vrijwilligers de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming
  • het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator- het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag
  • het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management van Greenpeace bij het voorkomen van ongewenst gedrag- het registreren van gevallen van ongewenst gedrag

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van vrijwilligers. Er is een geheimhoudingsplicht.

(Bron: www.arboportaal.nl van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid)

De vertrouwenspersoon is er nadrukkelijk NIET voor om conflicten op te lossen en je kunt hem/haar ook niet aanspreken als je het niet eens bent met in de organisatie genomen beslissingen.


De wereldwijde Greenpeace organisatie heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Als je nog vragen hebt, kun je natuurlijk ook altijd mailen/bellen! 

 

-- English -- 

Maartje Berkhout and Angèle Mann are the persons of trust at Greenpeace. 

You can reach them by mail or phone: 

Most important tasks of the person of trust: 

The person of trust guides and supports and supports volunteers with handling complaints regarding undesirable behavior, such as bullying, sexual harassment, discrimination and aggression.

The tasks of the person of trust include: 

  • Initial care for volunteers who have been harassed and who need help and advice - checking whether there is a possibility to get to a solution in an informal atmosphere
  • Informing the victim about other other possibilities for getting to a solution, like procedures for complaints
  • Providing guidance (if desired) if the victim wishes to raise the matter with the complaints committee or management of a company
  • Referring to other agencies that can help, for example a mediator - providing information about tackling undesirable behavior
  • Advising and supporting Greenpeace executives and management in preventing undesirable behavior - registering cases of undesirable behavior

The person of trust will always treat volunteers’ information confidentially. 

(source: www.arboportaal.nl from the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment)

The person of trust is NOT there to resolve conflicts, nor can you address them if you disagree with decisions made in the organization. 

The global Greenpeace organization values integrity. If you have any questions, you can always email or call us!