Eenvoudige pagina

Loodshosten gezocht

ENGLISH BELOW

Greenpeace heeft inmiddels meer dan een jaar geleden een deel van onze loods opengesteld voor de beweging. Groepen die vreedzaam opkomen voor een betere wereld kunnen gebruikmaken van deze ruimte om banners te maken, actiemateriaal voor te bereiden, te vergaderen en meer. Zie de website van de open loods voor meer informatie: https://act.gp/open-loods 

Een klein team van vrijwilligers, zogenaamde ‘loodshosten’, draait deze open loods. Hun belangrijkste taak is het hosten van groepen die van de loods gebruik willen maken. Dat houdt in de ruimte openen, sluiten, een korte rondleiding geven, laten zien hoe de ruimte werkt en beschikbaar zijn voor vragen.

Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die het team van loodshosten kunnen versterken zodat er altijd een host beschikbaar is om groepen te hosten. Aangezien er tijdens werktijden vaak al mensen aanwezig zijn, gaat het vooral om avonden en weekenddagen. Omdat deze momenten worden verdeeld (in overleg) over de loodshosten komt dat ongeveer 1 keer per maand voor

Verder kunnen de loodshosten de open loods draaien zoals zij willen. Zo is er de mogelijkheid om mee te beslissen over de toekomst van de open loods, en de verdere doorontwikkeling voorde beweging.

Wat vragen we:

  • Beschikbaarheid om zo nu en dan een groep te hosten in de open loods. Dat is ongeveer 1 keer per maand en in overleg. 
  • Af en toe input als er beslissingen gemaakt worden over de open loods
  • Een paar keer per jaar vergaderen we over hoe we er voor staan met de open loods

Wat krijg je er voor terug:

  • Contact met mensen die vreedzaam opkomen voor een betere wereld
  • Een ruimte waar je zelf mee los kunt gaan. Heb je ideeën om meer uit de ruimte te halen? Fantastisch! 

Omdat de loods in Amsterdam Noord is, is het handig als je ook in de buurt woont. 

Interesse? Vragen? Neem contact op met Maarten Inja: maaten.inja@greenpeace.org of 0614317093 


ENGLISH

More than a year ago Greenpeace opened up part of the warehouse to the movement. Groups peacefully standing up for a better world can use this space to make banners, prepare campaign material, hold meetings and more. See the website of the open warehouse for more information: https://act.gp/open-loods
 
A small team of volunteers, so-called 'warehouse hosts', run this open warehouse. Their main task is to host groups who want to use the open warehouse. This involves opening the space, closing it, giving a short tour, showing how the space works and being available for questions.

We are looking for new volunteers to join the team of warehouse hosts so that there is always a host available to host groups. As people are often already there during working hours, this mainly involves evenings and weekend days. These moments are distributed (in consultation) among the warehouse hosts. This occurs about once per month.

Furthermore, the warehouse hosts can run the open warehouse as they wish. This gives them the opportunity to help decide on the future of the open warehouse and further development of the space for the movement.

What we ask:

  • Availability to occasionally host a group in the open warehouse. This happens about once per month
  • Occasional input as decisions are made about the open warehouse
  • A few times a year we meet to discuss how we are doing with the open warehouse

What you get in return:

  • Contact with people peacefully standing up for a better world
  • A space where you can let loose and get creative. Do you have ideas to get more out of the space? Fantastic!

Because the warehouse is in Amsterdam Noord, it's handy if you live in the neighborhood.

Interested? questions? Contact Maarten Inja: maarten.inja@greenpeace.org or 0614317093