Eenvoudige pagina

Open Loods

Open Loods

English below

Om groepen te steunen die vreedzaam opkomen voor een betere wereld stelt Greenpeace een deel van diens loods beschikbaar. De loods, die in Amsterdam Noord is, kan gebruikt worden voor van alles: om dingen te bouwen van hout of metaal, om banners te maken met een super handig blits banner-maak-systeem met beamer en scherm, of zelfs om te vergaderen!

Ondersteunen van de beweging

Greenpeace is onderdeel van een grotere beweging die bouwt aan een groene en vreedzame wereld. Zo zijn wij zeer betrokken bij verschillende bewegingen en willen we verschillende vormen van strijd ondersteunen en versterken.

Sfeerimpressie Loods

 

De Open Loods: een ruimte om te bouwen, samenwerken en kennis te delen

De open loods is een ruimte die is opengesteld aan grassroots groepen die campagne voeren op verschillende onderwerpen, denk daarbij aan, sociale en raciale rechtvaardigheid, de woonstrijd, en natuurlijk de klimaat (rechtvaardigheid-) en de natuurbeweging.

Het kan lastig zijn om een ruimte te vinden waar je kan werken aan campagnes en bouwen aan objecten. Het kan nog moeilijker zijn wanneer je de ruimte wilt gebruiken om grote objecten te bouwen, of wanneer dingen vies kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het schilderen van een spandoek.

Sommige groepen lopen tegen andere problemen aan bij het vinden van een ruimte door het racistische en discriminatoire systeem waarin we leven. Bij Greenpeace vinden we het essentieel om deze systematische en onrechtvaardige problemen te adresseren en deze groepen te ondersteunen in hun campagnes en activiteiten.

De ruimte

Op ons terrein in Amsterdam Noord hebben we naast de grote loods een kleine loods staan die altijd toegankelijk is. De Open Loods is zelf georganiseerd door mensen uit verschillende bewegingen, ‘loodshosten’, die de sleutel hebben en de loods kunnen openen. Als mensen voor het eerst de ruimte gebruiken krijgen ze een korte tour met uitleg over de ruimte en materialen die er aanwezig zijn. De ruimte kan gebruikt worden voor creatieve activiteiten zoals het maken van spandoeken, ook is er een magneetwand en een beamer voor het overtrekken tekst en illustraties. Daarnaast is er veel vloeroppervlak om te schilderen. We hebben een fijne ruimte met banken om te ontspannen, koffie, thee en er is een bluetooth speaker voor de good vibes!

Hoe werkt het?

Wil je komen klussen? Of vergaderen?

 • Je leest de voorwaardes en regels (zie hieronder).
  Je meldt jouw groep aan via dit aanmeldsysteem
 • Er is een team van vrijwilligers die we ‘loodshosten’ noemen die beschikking hebben over een sleutel. Een van hen neemt contact met je op om je te laten weten wanneer je welkom bent. Dit gaat het liefst via de veilige app Signal. Van hen krijg je ook het adres.
 • Op het afgesproken moment kom je naar de loods. Daar laat de loodshost zien hoe de ruimte werkt en is aanwezig voor vragen
 • Er is een voorraad aan verf, kwasten en schroeven etc. Ook is er gereerdschap aanwezig. Grondstoffen zoals bannerstof of hout is niet aanwezig.
 • Je laat de ruimte weer netjes achter.
   

Voorwaarden & regels

We hebben een aantal voorwaarden waar je akkoord mee moet gaan voordat je de loods kunt gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld alleen de loods gebruiken als de activiteit die je voorbereid geweldloos is in daad en woord. Daarnaast staat er in dat werken in de open loods op eigen risico is en dat Greenpeace niet aansprakelijk is voor activiteiten die in de loods voorbereid worden.

De huisregels staan hier. Die gaan voor het grootste gedeelte over veiligheid.

Lees deze van te voren en check of je het met de voorwaarden eens bent.

English


Greenpeace is making part of its warehouse available for groups who peacefully stand up for a better world. The warehouse, which is in Amsterdam North, can be used for all sorts of things: to build things from wood or metal, to make banners with a super handy glitzy banner-making system with projector and screen, or even to hold meetings!

Supporting the movement

Greenpeace is part of a larger movement that is building a green and peaceful world. Thus, we are very involved in different movements and want to support and strengthen different forms of struggles.

The Open Warehouse: A space to build, work together and share knowledge

The Open Warehouse is a space open to grassroots groups campaigning on various issues. For example social and racial justice, the housing struggle, and of course the climate (justice) and the nature movement.

It can be difficult to find a space where you can work on campaigns and build objects. It can be even harder when you want to use the space to build large objects, or when things can get dirty, for example when you need to paint a banner.

Some groups run into other problems when finding a space because of the racist and discriminatory system we live in. At Greenpeace we believe it is essential to address these systemic and unjust problems and support these groups in their campaigns and activities.

The Space

On our site in Amsterdam North we have a small warehouse next to the big warehouse which is always accessible. The Open Warehouse is self-organized by people from different movements, “warehouse hosts,” who have the key and can open the warehouse. When people first use the space, they are given a short tour explaining the space and materials available. The space can be used for creative activities such as banner making, there is also a magnetic wall and a projector for tracing text and illustrations. In addition, there is plenty of floor space for painting. We have a nice space with couches to relax, coffee, tea and there is a bluetooth speaker for the good vibes!

How does it work?

Do you want to come and build something Or do you have a meeting?

 • You read the terms and conditions (see below).
 • You sign up your group through this sign-up system.
 • There is a team of volunteers we call “warehouse hosts” who have access to a key. One of them will contact you to let you know when you are welcome. Preferably through Signal. They will also give you the address.
 • At the agreed time you come to the warehouse. There the host shows you how the space works, and they point out the conditions and the rules to everyone.
 • There is a supply of paint, brushes and screws etc. Tools are also present. Raw materials such as banner fabric or wood are not present.
  You leave the room neat and tidy.
   

Terms & Conditions

We have some conditions that you must agree to before you can use the warehouse. For example, you can only use the shed if the activity you are preparing is non-violent in deed and word. It also states that working in the open warehouse is at your own risk and that Greenpeace is not liable for activities prepared in the warehouse.

The house rules are here. These are largely about safety.